عوامل انحراف خواص از دیدگاه قرآن و روایات
80 بازدید
مقطع: سطح 2
نقش: نویسنده
دانشگاه: حوزه علمیه سفیران هدایت تبریز
نام استاد/نام دانشجو : مجتبی مظلومی مراغه ای
انسانها ذاتا از یک سرشت اند ، لذا زمینه انحراف از راه حق در میان همه آنها وجود دارد ، از آنجایی که انسان زندگی جمعی را دوست دارد ، می توان زندگی در این جمع را به دو گروه تقسیم بندی کرد ، گروه عوام جامعه و گروه خواص آن. گروه عوام جامعه گروهی هستند که به اصطلاح عقلشان به چشمشان بوده ، مقلد و تابع اند و ترس دارند که از جمعیت جدا شوند و نتوانند راه حق را پیدا کنند اما در مقابل آن گروه خواص وجود دارند که دارای قدرت تجزیه و تحلیل بوده و راهنمای گروه عوام می باشند. راهنما بودن خواص جامعه دارای نکاتی است ، زیرا اگر انحرافی در میان خواص بوجود بیاید جامعه را به سراشیبی سقوط و هلاکت می کشاند ، لذا باید سعی نمود تا عوامل این انحرافات را شناخته و از آن جلوگیری نمود. در این نوشتار سعی داریم تا عوامل انحراف گروه خواص را از دیدگاه قرآن و روایات بررسی نموده و به صورت دسته بندی شده بیان نمائیم.
آدرس اینترنتی